Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

 

Terpstra

www.zwartwitt.nl

Maasbrachterweg 23

6101AX Echt

 1. info@zwartwitt.nl

KvK-nummer: 68166907

Btw-identificatienummer: 158876805B01           

 

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 3 - Het aanbod

 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

 

Artikel 4 - De overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 5 - Herroepingsrecht

 • De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende de periode dat er nog geen digitale proef is ontvangen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 • De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consumen de online bestelling heeft geplaatst.

 

Artikel 6 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, voor de verzending van een digitale proef, worden er geen kosten in rekening gebracht.
 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, na oplevering van een digitale proef, worden er door de ondernemer 50€ opmaakkosten in rekening gebracht voor ontwerpen uit de basiscollectie.
 • Voor een ontwerp op maat wordt € 100,- opmaakkosten in rekening gebracht.
 • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit restant bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 • Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

 

 

Artikel 8 - De prijs

 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 9 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 • De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 • De consument ontvangt binnen de overeengekomen periode een eerste digitale proef van het kaartje. Hierop kan de consument correcties aangeven.
 • De ondernemer is voor de levering afhankelijk van gegevens van de consument. Hierdoor vangt de levertijd aan op het moment dat de consument alle benodigde informatie verstrekt heeft.
 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen om het product nog op de dag van de ontvangst definitieve benodigde informatie te versturen naar de drukker. Indien dit niet haalbaar is zal dit uiterlijk de volgende werkdag gebeuren.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • De ondernemer is niet aansprakelijk voor vertragingen van de vervoerder.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het vertrekken van de benodigde informatie voor levering zal de ondernemer de artikelen gedurende een periode van maximaal 1 maand nadat de consument hierover in ingelicht opslaan. Alle aanvullende kosten hiervan worden doorberekend aan de consument.
 • De ondernemer levert uitsluitend per post.

 

Artikel 12 – Betaling

 • Betaling geschied middels factuur.
 • In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 13 - Klachtenregeling

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 14 - Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 • De ondernemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit ui de aard van de informatie.
 • Het auteursrecht van alle door de ondernemer gemaakt grafische ontwerpen ligt volledig bij de ondernemer. Alle rechten voorbehouden. Ontwerpen mogen ten nimmer worden gewijzigd zonder toestemming van de ondernemer.
 • De ondernemer is te allen tijde gerechtigd om haar naam op de gerealiseerde uitingen te vermelden.
 • De ondernemer behoudt zich het recht de gerealiseerde op maat projecten op te nemen in haar portfolio en te verkopen aan derden.
 • Drukwerk word geregeld door een derde partij. Hierbij is de ondernemer op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele afwijkingen in het drukwerk.
 • De verantwoordelijkheid van de correctheid van de benodigde informatie ligt volledig bij de consument. Deze informatie moet schriftelijk aangeleverd worden. (via email )
 • Geringe kleurafwijkingen (met een eventuele drukproef) kunnen voorkomen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.zwartwitt.nl ; opgesteld 31 augustus 2017